Koninklijke onderscheiding voor Jan Boot

Geplaatst op: 29-04-2009

Op 29 april 2009 heeft de heer Jan Boot een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van drs. A. Mans, Burgemeester van de Gemeente Hillegom. De heer Boot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn werk voor Anthos, het Scheidsgerecht , KAVB en de Rabobank alsmede de inspanningen voor de samenleving.


Onderstaand treft u de tekst aan van de toespraak van de burgemeester A. Mans:

J.P.W. Boot  

Dames en heren,

En dan wil ik nu uw aandacht vragen voor iemand die zich vanuit zijn dagelijkse professie maar ook daarnaast, op een hele bijzondere wijze inzet. Met een grote vakkundigheid en gedrevenheid vervult hij met plezier een aantal bestuurlijke functies. 

De persoon die ik bedoel is de heer Jan Boot.

Meneer Boot uw verdiensten liggen niet alleen op het maatschappelijke vlak maar ook binnen uw functie in de bloembollensector. U heeft uw bedrijf zeer succesvol weten uit te bouwen en u bent graag bereid uw verworven kennis te delen met anderen. De bollensector draag u een warm hart toe en ook de herstructurering van de Bollenstreek door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij vindt u een goede zaak.

U bent al een aantal jaren lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (voor velen beter bekend als Anthos).

Sinds 2003 vervult u hier de functie van vice-voorzitter. U zet zich met name in voor het behartigen van de algemene belangen en het bevorderen van goede relaties. U stimuleert het onderhouden van sterke banden tussen productie en handel en zet u in om deze belangen goed op elkaar af te stemmen. Zo’n 15 jaar speelde u een grote rol bij de invulling van het te voeren beleid in de bloembollensector.

Sinds 1994 bent u lid van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel, een onafhankelijk landelijk arbitragehof voor de bloembollensector dat bindende uitspraken doet.

Al meer dan 5 jaar bent u bestuurslid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) afdeling Haarlem-Hillegom en omstreken.

Naast uw inzet binnen uw vakgebied lukt het u om tijd vrij te maken voor andere activiteiten

zoals het lidmaatschap van de commissie Beheer en Financiën van de St Jozef- en St. Martinus parochie. Op dit moment bent u nauw betrokken bij de verkoop van de St. Jozefkerk.

Vanaf 1996 bent u lid van de Rotaryclub Lisse-Bollenstreek. In de periode 2003-2004 was u voorzitter van deze Rotaryclub.

Het is al weer wat langer geleden dat u bestuurlijk actief was bij de oudervereniging van De Honingraad, een kinderdagcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen in Noordwijkerhout. 

Ook de brandweer Hillegom kan altijd een beroep op u doen. Of het gaat om een stallingsruimte of oefenterrein, zij kunnen bij u terecht. Het brandweer-virus zit in uw bloed maar dat is misschien een familietrekje!

Als laatste wil ik noemen uw bestuurslidmaatschap van 1985 tot 2006, van het bestuur van de Coöperatieve Rabobank Hillegom-Bennebroek.

Meneer Boot,

Met uw inzet voor de bloembollensector levert u een grote bijdrage aan een belangrijk product binnen onze regio. Het behoud van deze sector is economisch gezien van groot belang voor onze streek. Mensen zoals u leveren daaraan een belangrijke bijdrage.

Uw staat van verdiensten mag zeker indrukwekkend worden genoemd.

Het is daarom meneer Boot dat ik u met plezier kan vertellen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd om u een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen.

U bent benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.  Mag ik u dan nu vragen om naar voren te komen.